Regulamin

§1 Wprowadzenie

1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu internetowego meduslugi.pl


§2 Postanowienia ogólne

1. W niniejszym Regulaminie „Użytkownik” to osoba zarejestrowana w Serwisie, korzystająca z jego zasobów, publikująca własne ogłoszenia.

2. Serwis meduslugi.pl jest serwisem internetowym adresowanym do firm medycznych oraz ich klientów. Serwis umożliwia przeglądanie, czytanie, komentowanie i zamieszczanie własnych uslugów.

3. Warunkiem korzystania z serwisu jest przeczytanie i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Warunków użytkowania oraz bezwzględne ich przestrzeganie.

4. Aby uzyskać możliwość aktywnego korzystania z Serwisu Użytkownik ma obowiązek wypełnić formularz rejestracyjny/formularz dodaj usługę, podając dane osobowe i oświadczyć, że są one zgodne z prawdą.

5. Istnieje możliwość wyróżnienia usług na stronie głównej jak i na podstronach serwisu.

Wyróżnienie to doskonały sposób na promocję usług. Jeśli podczas dodawania zaznaczysz tę opcję, nazwa Twojej usługi zawsze znajdzie się na początku:

    - listy usług z danej kategorii,
    - wyników wyszukiwania.

Po wybraniu opcji Strona główna usługa zostanie dodany do puli, z której losowanych jest 6 tytułów mających pojawić się na głównej stronie. Usługi z tej puli są losowane i wyświetlane po każdorazowym odświeżeniu strony przez Użytkownika.

7. Dane osobowe podane przez Użytkowników będą przetwarzane przez Administratora w celach związanych z prowadzeniem serwisu meduslugi.pl w celach marketingowych. Dane osobowe nie będą sprzedawane, wypożyczane i w żaden sposób rozpowszechniane innym podmiotom, portal gwarantuje ich poufność.

8. Podanie danych jest konieczne w celu prawidłowej realizacji usług i korzystania z Serwisu.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia swoich danych osobowych.

10. Usunięcie przez Administratora, na wniosek Użytkownika, danych osobowych Użytkownika podawanych w formularzu rejestracyjnym/formularzu dodaj usługę, uniemożliwia świadczenie Serwisu meduslugi.pl i jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie jego konta użytkownika z Serwisu.

11. Administratorowi przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy stwierdzi on, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym/formularzu dodaj usługe są fałszywe.

12. Wypełniając formularz rejestracyjny/formularz dodaj usługę Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celach niezbędnych do prowadzenia Serwisu i do celów marketingowych.

13. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących Serwisu na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.

14. Otwierając konto w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się używać je zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz normami obyczajowymi i społecznymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

15. Użytkownik zobowiązuje się do przejęcia na siebie w całości kosztów ewentualnego postępowania sądowego, zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań w przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw poprzez publikację przez Użytkownika materiałów w Serwisie.

16. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) skutki korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników w sposób nieprawidłowy, sprzeczny z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
b) jakiekolwiek treści zamieszczane w serwisie przez Użytkowników (komentarze; wiadomości na forum, prywatne i inne);
c) szkody wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika do serwisu;
d) wykorzystanie przez osoby trzecie zamieszczonych w serwisie materiałów;
e) szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego stosowania się do informacji zawartych w Serwisie.

17. Administrator zastrzega sobie prawo do:
a) okresowego wyłączania Serwisu;
b) zmiany, korekty lub redakcji informacji wysyłanych przez Użytkownika;
c) usunięcia całej zawartości Serwisu (w sytuacjach wyjątkowych);
d) zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu, świadczenia usług w ramach Serwisu.

18. Administrator informuje, że podczas korzystania z Serwisu na komputerze Użytkownika umieszczane są pliki „cookies”, które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania Serwisu.

19. Użytkownik  zobowiązany jest do zamieszczania tylko jednego typu usługi w ogłoszeniu.

20. Zabrania się dodawania linków promujących swoją stronę internetową. Do tego celu służy usługa, którą firma jest zobowiązana wykupić.

21. Niniejszy Regulamin jest ogólnodostępny i Administrator zastrzega sobie prawo do jego późniejszych zmian.


§3 Treści i zawartość Serwisu

1. Administrator Serwisu ma prawo w każdej chwili modyfikować jego Zawartość, kasować lub edytować Treści zamieszczone przez Użytkownika.

2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały nadsyłane i publikowane przez Użytkowników.

3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie i rozwijanie Serwisu oraz za błędy lub niepoprawność dostarczanych informacji.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w Serwisie może prezentować jedynie treści, które są jego własnością, nie naruszają prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych i prawnie chronionych dóbr innych.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem §3 pkt. 4 oraz pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.

6. Korzystając z Serwisu jednocześnie akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zgadza się, że wszystkie treści, informacje i dane wszelkiego typu umieszczane publicznie lub prywatnie Użytkownik udostępnia jedynie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Zawartość, która może być dla Użytkownika nieodpowiednia lub obraźliwa.

7. Użytkownik wyraża zgodę, że używając/korzystając z Serwisu nie będzie:
a) udostępniał Zawartości niezgodnej z prawem i niniejszym Regulaminem (tj. nielegalnej, obraźliwej, pornograficznej,  agresywnej, wulgarnej, ośmieszającej, zniesławiającej, gróźb i innych treści nieakceptowanych, niepoprawnych i szkodliwych społecznie);
b) podszywał się pod inne osoby lub organizacje oraz dokonywał innych nadużyć prowadzących do zafałszowania pochodzenia zawartości itp.;
c) działał na niekorzyść innych Użytkowników (tj. zbierał informacje o nich, wykorzystywał je itp.);
d) wykorzystywał i udostępniał ten Serwis i Zawartość w nim zgromadzoną do jakichkolwiek celów komercyjnych bez zgody Administratora lub innych celów działających na szkodę Serwisu.
e) łamał praw autorskich co do Zawartości, wykorzystywał treści, elementy graficzne, tekstowe, zdjęcia, aplikacje i bazy danych bez zgody Administratora.

8. Udostępniając jakąkolwiek Zawartość w Serwisie Użytkownik:
a) wyraża zgodę na jej modyfikację, edycję, tłumaczenie, kopiowanie, publikację, promowanie, tworzenie prac na jej podstawie i inne działania w ramach Serwisu;
b) gwarantuje, że jest ona Jego własnością, nie łamie prawa, w tym praw autorskich, ani postanowień niniejszego Regulaminu;
c) zgadza się na to, że Serwis ma prawo odrzucenia zamieszczonej przez Użytkownika Zawartości.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczane przez Reklamodawców na łamach Serwisu.

10. Użytkownik nie będzie rościł żadnych praw i odszkodowań od Administratora ani podmiotów z nim związanych oraz Współpracowników i innych osób związanych z Serwisem.

11. Administratorowi przysługują wszelkie prawa do znaków firmowych, zdjęć, zawartości, patentów itp.

12. Administrator nie jest odpowiedzialny za straty wynikłe z używania lub niemożności używania Serwisu, kosztów uzyskania zastępczych dóbr, nieautoryzowanego dostępu i modyfikacji treści, danych i innych działań oraz innych przyczyn dotyczących tego Serwisu.

 

§3 Postanowienia końcowe

1. Jeżeli Twoja własność została w jakikolwiek sposób wykorzystana w tym Serwisie bez Twojej wiedzy i zgody, powiadom o tym Administratora.

2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, wszystkie kwestie nieuregulowane znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ewentualne spory między stronami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Administratora.